පටල දෙකක් එක් geotextile

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!