එක් පටල සමග geotextiles දෙකක්

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!